Home>More>Bhakkano Futda - Prashant Tamang

Bhakkano Futda - Prashant Tamang !!Source: YouTube

Prashant Tamang | Bhakkano Futda
Song: Bhakkano Phutda
Vocal: Prashant Tamang
Lyrics: Kalpana Devi
Music: Subash Bhusal
Album: KALPANA
Camera: Sagar Pradhan
Editor: Prajjwal Shrestha
Direction: Bikash Subedi

Advertisement !!

Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.