Home>Jokes & Humors>Haku Kale Ko Hello Sweet Heart

Haku Kale Ko Hello Sweet Heart !!

Haku Kale : Hello Sweet Heart !!

Putali : Hello Dear !!

Haku Kale: के छ हो माया मलाई टिम्रो निकै याड आइराछ नि !!!

Putali : लौ अघि भर्खर कुरा गरेको हैन फोनमा ?

Haku Kale: म्यमपाका फेरी टिम्लाई नै परेछ !!!

Advertisement !!Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.